Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04
Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet
HMS-KS
BK Marine AS har hele tiden fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet og vi utfører alle våre operasjoner i henhold til følgende ISO standarder:
Vi har opparbeidet vårt eget “Integrated  Managem e nt System” (IMS)  som beskriver vår kvalitet og miljøpolitikk, generell selskapsstruktur og prosedyrer som skal oppfylle kravene i de ISO standardene som selskapet følger. 
Kvalitet
Som en kvalitetsbevisst organisasjon, skal BK Marine AS:
Arbeidsmiljø og sikkerhet
Miljø
Forstå og møte kravene til våre kunder, leverandører, ansatte og våre aksjonærer. Kontinuerlig forbedre våre prosesser og tjenester. Være i samsvar med myndighetskrav og, gjeldende internasjonale standarder og koder. Forbedre kompetansen til de ansatte og gi muligheter for vekst.
Som en organisasjon med fokus på arbeidsmiljø, helse og sikkerhet skal BK Marine AS:
Som en miljø bevisst organisasjon, skal BK Marine AS:
Overholde gjeldende helse- og sikkerhetslover og forskrifter. Sett interne standarder og krav, etter behov. Opparbeide rutiner og kontrollsystemer som minimaliserer risikoen i den grad det er mulig. Sørge for at tiltak iverksettes for å ungå falige situasjoner for ansatte, kunder og allmennheten som et resultat av våre aktiviteter. Sikre kontinuerlig forbedring i virksomheten for å forhindre personskade og / eller skade på eiendom.
Overholder gjeldende lover og forskrifter. Sett interne standarder og krav, etter behov. Opparbeide rutiner og kontrollsystemer som  minimaliserer forurensing i den grad det er mulig. Når det er hensiktsmessig, ta korrigerende tiltak der tidligere praksis har skadet miljøet. Hindre forurensning gjennom gjenbruk, resirkulering og reduksjon. Sørge for at tiltak iverksettes for å ungå farlige situasjoner for ansatte, kunder, allmennheten og miljøet som følge av våre aktiviteter. Sikre en kontinuerlig forbedring av våre aktiviteter for å hindre forurensning av luft, jord og vann.
ISO 9001-Quality Management System. SO 14001-Environmental Management System. OHSAS 18001-Occupational Health and Safety Management System.
BK Marine’s generelle HMS og KS politikk: